Strateške okoljske presoje

Previdno danes za varen jutri

Naše delo

Razvojno prostorsko načrtovanje prinaša s seboj veliko odgovornost glede okoljskih posledic načrtovanih prostorskih ureditev in vplivov le teh na podnebne spremembe. Kot temeljno metodo prepoznavanja ključnih prostorskih in okoljskih konfliktov uporabljamo strateško presojo vplivov na okolje (angl. strategic environmental assessment). S strateško ali celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), kot vzporednim procesom razvojnemu prostorskemu načrtovanju, prepoznamo vplive načrtovanih ureditev na okolje ter na podlagi ugotovitev in preko formalno predpisanih postopkov načrtujemo omilitvene ukrepe, s katerimi zmanjšujemo okoljske vplive na še sprejemljiv minimum.

Naše storitve

  • Izdelava strokovnih podlag s področja strateških presoj vplivov na okolje
  • Predlogi omilitvenih ukrepov za zagotavljanje okoljske sprejemljivosti načrtovanih posegov v prostor
  • Izdelava okoljskih poročil ter vodenje postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
  • Spremljanje stanja okolje z izračuni, analizami in vrednotenjem okoljskih kazalnikov na državni, regijski in občinski ravni
  • Izdelava poročil za spremljanje stanja okolja