Izdelava okoljskega poročila za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Spremembe in dopolnitve OPN Škofja Loka (sprememba 02 FILC)

Ime projekta:

Izdelava okoljskega poročila za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za Spremembe in dopolnitve OPN Škofja Loka (sprememba 02 FILC)

Leto:

2018

Naročnik:

FILC d.o.o. Trata 48 I 4220 Škofja Loka

Lokacija:

Škofja Loka

Vodja projekta:

Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1668 KA

Projektna skupina:

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. ZAPS P-0020 Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1668 Manca Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1302 A Tosja Vidmar, univ.dipl. geog. Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Za Spremembe in dopolnitve OPN občine Škofja Loka, s katerimi se je načrtovala širitev industrijske cone Trata za potrebe razvoja Filc d.d., je bilo zaradi obsega širitve stavbnih zemljišč in načrtovane dejavnosti (industrija) potrebno v skladu z Zakonom o varstvu okolja treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolja (CPVO).

Pri pripravi okoljskega poročila je bilo ugotovljeno, da bi širitev industrijske cone Trata potencialno lahko imela vpliv na tla in kmetijska zemljišča, gozd, zrak in podnebne spremembe ter obremenjenost s hrupom, ne bo pa imela vplivov na naravo, kulturno dediščino, površinske in podzemne vode, krajino in vidne kakovosti, na obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaževanjem ter na ravnanje z odpadki.

Pri vrednotenju potencialnih vplivov na onesnaženost zraka in obremenjevanje s hrupom je bilo ugotovljeno, da se zaradi izvajanja dejavnosti ne pričakuje bistvenega povečanja prometa oziroma emisij iz proizvodnje. Z OPN so podane možnosti za dopolnitev cestnega omrežja, ki bi industrijsko cono povezalo z avtocesto mimo obstoječih naselij, ter možnosti za izboljšanje omrežja JPP in kolesarskega omrežja.

Za zagotavljanje sprejemljivosti vplivov na kmetijska zemljišča je potrebno zagotoviti izvzem primerljivih površin nepozidanih stavbnih zemljišč (po kvaliteti in obsegu). Pozidava kmetijskih zemljišč v predstavljenem obsegu bi namreč imela bistven vpliv na varstvo kmetijskih zemljišč.

Krčitev gozda na območju predlagane širitve bo bistveno ogrožala ekološke in socialne funkcije gozda ter pomen obravnavane gozdne zaplate in gozdnih zaplat v širši okolici. Brez funkcionalnega nadomeščanja (nadomestne ogozditve) obravnavana krčitev gozda ni dopustna.

Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega poročila je širitev industrijske cone Trata sprejemljiva.