Razvojno prostorsko planiranje

Za prostore sožitja

Naše delo

Z interdisciplinarnim kadrom ter sistematičnim pristopom učinkovito rešujemo prostorska navzkrižja. Naj si gre za urejanje naravne ali kulturne krajine, oblikovanje naselij ali mest, razvoj občin ali pokrajin ali trajnostno varstvo naravnih virov, uspešno opredelimo probleme ter jih preusmerimo v priložnost za nadgradnjo obstoječih sistemov. Degradirane prostore, javne površine, grajene strukture in zeleno infrastrukturo s kreativnim pristopom in inovativnimi idejami združujemo v edinstveno delujočo celoto. Naš večnamenski značaj ter strokovno in odgovorno razumevanje prostorskega načrtovanja se kaže v številnih izdelanih projektih po celi Sloveniji.

Naše storitve

  • Izdelava državnih, regijskih in občinskih strateških prostorskih planov
  • Izdelava občinskih prostorskih načrtov
  • Izdelava urbanističnih in krajinskih zasnov
  • Izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov
  • Izdelava strokovnih podlag za različna vsebinska področja urejanja prostora – namensko rabo zemljišč, poselitev, krajino, infrastrukturo, demografski razvoj, varstvo kmetijskih zemljišč in drugih naravnih virov, razvoj centralnih dejavnosti, razvoj gospodarstva, zagotavljanje ustrezne družbene infrastrukture ipd.
  • Spremljanje stanja v prostoru z izračuni, analizami in vrednotenjem prostorskih kazalnikov na državni, regijski in občinski ravni