Razvoj in opremljanje stavbnih zemljišč

Nevidni sistemi za zdravo okolje

Naše delo

Naj si gre za velike ali male urbanistične projekte, že izvedene ali v nastajanju, vsi imajo skupno točko v potrebi po opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo. Opremljanje stavbnih zemljišč predstavlja tudi največje javne investicije v grajen prostor, zato je skrbno planiranje komunalnega opremljanja ključno tudi za racionalno porabo javnih sredstev. S strokovnim kadrom z obsežnimi referencami s področja komunalnega gospodarstva, vključno s pripravo državnih in občinskih predpisov na tem področju, vedno najdemo optimalne rešitve, tako za naročnike kot tudi uporabnike storitev.

Naše storitve

  • Izdelava prostorskih planov komunalnega opremljanja
  • Izdelava podlag za kategorizacije javnih cest
  • Vzpostavitev in vzdrževanje dejanske rabe in katastrov javnih cest, železnic in druge gospodarske javne infrastrukture
  • Priprava strokovnih podlag za razvoj in opremljanje stavbnih zemljišč
  • Analize lastništva javnih površin in določitve javnega dobra
  • Spremljanje stanja v prostoru z izračuni, analizami in vrednotenjem kazalnikov komunalnega opremljanja na državni, regijski in občinski ravni