Zgornje Jezersko-podlaga z elementi KNP

Ime projekta:

Strokovne podlage za poselitev v povezavi z varstvom kulturne dediščine in varstvom kulturne krajine za širše območje naselja Zgornje Jezersko

Leto:

2018

Naročnik:

Občina Jezersko

Lokacija:

Zgornje Jezersko

Vodja projekta:

Manca Jug, univ.dipl.inž.arh.

Projektna skupina:

Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod., Iztok Perpar, gr.teh., Andrej Podjed, gr.teh., Mateja Mikložič, dipl. org.

Namen strokovne podlage je bil pridobiti urbanistična, arhitekturna, krajinsko arhitekturna, naravovarstvena in kulturno varstvena izhodišča za celovito urejanje oziroma prenovo naselja Zgornje Jezersko. Strokovna podlaga temelji na izhodiščih varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave ob hkratnem upoštevanju razvojnih teženj v prostoru. Pomembno izhodišče pa je zaveza občine o vključitvi v omrežje planinskih vasi (Bergsteigerdorfer), ki predstavljajo velike potenciale v tradiciji, kulturi in originalnosti.

S strokovno podlago smo podrobno analizirali širši prostor kulturne krajine Jezerskega, s čimer smo dobili odgovor na zastavljeno vprašanje: Kako dosegati cilje prostorskega razvoja ob upoštevanju kulturne dediščine in narave.

Prostorski razvoj v prihodnje mora temeljiti predvsem na nadgrajevanju osnovnih prvin območja (naravna in kulturna krajina) ter subtilnim umeščanjem dejavnosti in posledično objektov na območja, ki ob upoštevanju osnovnih prvin to prenesejo.

Pomembno pri zasnovi prostorskega razvoja je, da se najde ravnovesje med razvojem in ohranjanjem prepoznavnih značilnosti (varovanj). Prostorski razvoj ne sme povoziti značilnosti, nujno pa je tudi, da varovanja ne bodo predstavljala oviro v razvoju, ampak da ga bodo spodbujale.

Ob upoštevanju izhodišč, ki jih podaja predstavljena strokovna podlaga, je možno širši prostor kulturne krajine razvijati in nadgrajevati na način, da bodo prepoznavne značilnosti območja čim manj okrnjene.