Ureditveno območje naselja (UON)

Ime projekta:

Možni načini oblikovanja meril in kriterijev za določitev ureditvenega območja naselja

Leto:

2017

Naročnik:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

Lokacija:

Slovenija

Vodja projekta:

Manca Jug, univ.dipl.inž.arh.

Projektna skupina:

Locus d.o.o.: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., ACER Novo mesto d.o.o.: mag. Jelka Hudoklin, univ.dipl.inž.kraj.arh., mag. Irena Hočevar, univ.dipl.geogr.; LUZ d.d.: Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh., dr. Petra Vertelj Nared, univ.dipl.inž.kraj.arh.

 

Ob dejstvu, da se v OPN doslej niso določala ureditvena območja naselij, tudi ne obstajajo merila in kriteriji, s pomočjo katerih bi izdelovalci OPN povsem enotno in enoznačno določali ta območja. Zato mora ob uvedbi meje UON kot obvezne sestavine izvedbenih delov OPN ministrstvo poskrbeti za ustrezna metodološka navodila ali vsaj priporočila, ki bi na čim bolj objektiven način prispevala k čim bolj poenoteni praksi določanja mej ureditvenih območij naselij. S predmetno nalogo se je pripravilo:

  • Jasna merila in kriteriji (metoda) za določanje in utemeljevanje razvojnih potreb občine ter za njihovo umeščanje v prostor z določitvijo meje UON in OZDRN.
  • Preizkus predlagane metode na primerih naselij različnega ranga
  • Dopolnitev in končni predlog metode določanja UON s pomočjo izbranih in s strani naročnika potrjenih meril in kriterijev (pisno in grafično).
  • Predlog navodila/priročnik s prikazom metode določanja območij UON s prikazi obravnavanih primerov izbranih naselij.
  • Predlog določitve zapisa podatkov o UON v OPN (izmenjevalni format podatkov) in določitev načina vzdrževanja podatkov.