Razvoj območja Smodnišnice

Ime projekta:

Strategija prostorskega razvoja območja Smodnišnice in izdelave variantnih zasnov prostorskega razvoja

Leto:

2017

Naročnik:

Iskra Mehanizmi d.d.

Lokacija:

Kamnik

Vodja projekta:

Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad.

Projektna skupina:

Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Manca Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod., Iztok Perpar, gr.teh., Andrej Podjed, gr.teh.

Območje se nahaja na severnem delu mesta Kamnik (Fužine) in predstavlja kompleks opuščene Kemične industrije Kamnik (KIK) ali ‘Smodnišnice’. Velikost obravnavanega območja je 61,6 ha.

Prenova, revitalizacija in razvoj območja Smodnišnice je eden največjih razvojnih izzivov mesta in občine Kamnik. Razvoj območja bo močno in dolgoročno vplival na bodoči razvoj mesta Kamnik, zato je nujno vse aktivnosti v območju izvajati načrtno, z jasno vizijo in strateškimi usmeritvami. Izbrani scenarij razvoja temelji na prepletu raznolikih centralnih programov in dejavnosti s posebnim poudarkom na razvoju zelenega sistema mesta preko razvoja turistične, športne, rekreacijske in parkovne infrastrukture mesta. Hkrati je izbrani scenarij dovolj fleksibilen, da se bo lahko prilagodil spremembam v času in prostoru. Območje Smodnišnice se bo prestrukturiralo v sodobno zeleno mestno četrt, ki bo krepila identiteto mesta Kamnik kot prepoznavnega turističnega središča in zdravega predalpskega mesta. V območju bodo zagotovljeni pogoji za razvoj športa in rekreacije, razvoj novih delovnih mest, kvalitetno delo in bivanje, najboljši družabni prostor, ohranjanje in prepoznavnost zgodovinskega pomena območja ter povezanost z mestom in krajino.

Gradimo zeleno mesto!