Analiza odmere NUSZ v MO Ptuj

Ime projekta:

Analiza obstoječe odmere NUSZ na območju Mestne občine Ptuj

Leto:

2018

Naročnik:

Mestna občina Ptuj

Lokacija:

Ptuj

Vodja projekta:

Uroš Košir, univ. dipl. inž. geod.

Projektna skupina:

Leon Kobetič, univ. dipl. inž. grad., Brigita Avbelj, univ. dipl. inž. geod., Klemen Ponikvar

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja pomembni vir občinskih proračunov. Mestna občina Ptuj ima osnovni odlok za odmero nadomestila od leta 2000 dalje. Občina je odlok o nadomestilu skozi leta večkrat dopolnjevala, ko je določila odloka dopolnjevala, lahko pa tudi le spreminjala zaradi sprememb zakonodaje.

Evidenca nadomestila se je skozi leta skladno s potrebami dopolnjevala in prilagajala spremembam odloka.

Občina je ocenila, da nima popolnega vpogleda v evidenco nadomestila, hkrati pa imela željo po razbremenitvi in pravičnejši opredelitvi območij, Ob zavedanju, da je bila tekom veljavnosti obstoječega odloka o nadomestilu izvedena tudi obsežnejša sprememba geodetske zakonodaje (uveljavitev ZEN ter posodobitev REN), je sprejela stališče, da se tako odlok o nadomestilu kot sama evidenca nadomestila temeljito preverita in se pripravijo izhodišča za pripravno nove lokalne pravne podlage ter se hkrati pripravi tudi simulacija morebitnih sprememb na samo odmero nadomestila.