Krajinska zasnova Ankaran

IfItDoesntMatchAnyMedia

Krajinska zasnova Ankaran

 


Ime projekta Krajinska zasnova Ankaran; Obalni pas Ankaran in Ankaran zaledje
Leto izdelave 2017
Naročnik Občina Ankaran
Lokacija Občina Ankaran
Vodja projekta Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Projektna skupina Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh., Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Mateja Mikložič, dipl. org.
Predavanje Praktikum (DKAS), april 2018; Krajinska zasnova, kdaj in kako jo pripraviti?; Primer krajinske zasnove Ankaran

Osnovni namen krajinske zasnove Ankaran je enovita in celostna obravnava prostora s poudarjenim turističnim potencialom in pestro kulturno krajino, ki temelji na prepoznavnosti in dobri ohranjenosti območja. Je podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran ter predstavlja osnovo za pripravo prostorskih in upravljavskih načrtov.

Potreba po pripravi krajinske zasnove se kaže predvsem v tem, da se v občutljivem obalnem pasu pojavljajo nasprotujoči interesi v zvezi z rabo prostora (zeleni pas oziroma pritiski za poselitev), pojavljajo se pritiski za poselitev znotraj območij pestre kulturne krajine z značilnimi kulturnimi terasami ipd.

Naloga se osredotoča na krajino, njene vidne kakovosti, prepoznavnost, krajinska prizorišča in krajinske prvine, biotsko in krajinsko pestrost, upošteva dejavnosti na kopnem in na morju ter opredeljuje njihove vplive, konfliktna ter degradirana območja. Poglobljene analize in vrednotenje tako varstvenih kot razvojnih vsebin nas pripeljejo do vizije in koncepta obravnavanega območja s poudarkom na principih urejanja za posamezne krajinske sisteme.

Nalogo zaključujejo obsežno poglavje usmeritev za urejanje in podrobnejše načrtovanje kot so usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti in doživljajske kakovosti krajine, usmeritve za izboljšanje biotske in krajinske pestrosti, usmeritve za umeščanje enostavnih in nezahtevnih objektov ter za prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Opredeljene so javno dostopne površine in območja preurejanja, obnavljanja in ohranjanja. Na podlagi značilnosti je prostor razdeljen na posamezne specifične enote za katere so podane usmeritve za njihov razvoj in urejanje.

Kot primer krajinske zasnove , ki se spogleduje z obvezno strokovno podlago, krajinsko zasnovo po novem zakonu ZUreP-2, je bila aprila 2018 Krajinska zasnova Ankaran predstavljena na dogodku Praktikum z naslovom »Krajinska zasnova – Kdaj in kako jo pripraviti?« Dogodek je organiziralo Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), v sklopu Meseca krajinske arhitekture 2018 na Biotehniški fakulteti. Povezava na praktikum.

 


| LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. | info@locus.si | +386 1 721 93 90 | Pravilnik o uporabi piškotkov