Urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe

Ime projekta: Urbanistični načrt Šempetra in Vrtojbe
Leto izdelave: 2011
Naročnik: Občina Šempeter-Vrtojba
Lokacija: Šempeter in Vrtojba
Vodja projekta: mag. Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh.
Projektna skupina: Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh., Tosja Vidmar, univ.dipl.geog., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Iztok Perpar, abs.arh, Andrej Podjed, grad.teh.
Nagrada: Zlati svinčnik 2011

 

Šempeter je del velike urbane strukture, ki jo z mesti Novo Gorico in Gorico enakovredno soustvarja. Vlogi občinskega gospodarskega zaposlitvenega središča in prometnega vozlišča sta regijskega pomena. Urbane površine, namenjene prometni funkciji, zasedajo kar 20% vseh urbaniziranih površin občine. Prostor Šempetra in Vrtojbe je zato treba načrtovati toliko skrbneje in racionalneje. Urbanistični načrt ni podal le konceptnih rešitev za njegovo urejanje, temveč je na podlagi podrobne analize grajenega prostora predlagal rešitve na nivoju zemljiških parcel, posebnega poudarka pa so bile deležne prometnice kot primarne nosilke javnega prostora, ki naj bodo oblikovane na pešcu prijazen način.

Nagrada Zlati svinčnik

To priznanje zbornica vsako drugo leto podeljuje za največje dosežke svojih članov na področju prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo projekti, za katere mednarodna ‘zlata’ žirija meni, da ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja.

Komisija, ki je odločala o prejemnikih nagrad, je v obrazložitvi zapisala:

“Urbanistični načrt za naselji Šempeter in Vrtojba je uspešen poskus načrtovanja skupnega urbanega območja naselij, ki sta v neposredni bližini pomembnih regionalnih središč, Nove Gorice in italijanske Gorice. Razvoj naselij, še zlasti v neposredni bližini pomembnejših urbanih središč, je deležen neprimerne načrtovalske obravnave in praviloma prepuščen strateško nepremišljenim ali celo stihijskim odločitvam. Projekt ima pomemben metodološki pristop in jasno izražen osnovni koncept prostorskega razvoja območja. Nedvomno gre za projekt, ki bo pripomogel k obogatitvi aktualne načrtovalske prakse predvsem v smislu spodbujanja uravnoteženega in trajnostnega prostorskega razvoja naselij in kakovosti bivanja, zagotavljanja ambientalnih kakovosti prostora in varstva okolja.”