Zasnova regijskega kolesarskega omrežja

Ime projekta: Zasnova regijskega kolesarskega omrežja na območju Goriške razvojne regije

Leto izdelave projekta: 2015

Lokacija: Goriška regija

Naročnik: ICRA d.o.o. Idrija

Vodja projekta: Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh.

Projektna skupina: Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Tosja Vidmar, univ.dipl.geogr., Helena Jerman, Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.

 

 

Namen naloge je izdelati predlog prostorske umestitve državnega kolesarskega omrežja v Goriški statistični regiji, usklajen z občinami znotraj regije, regijskimi agencijami in pristojnimi na državnem nivoju.

Pri izdelavi naloge smo se tako na splošno znane kriterije glede želenih lastnosti tras, osnutke in pretekle dokumente glede državnega omrežja in predvsem na genius loci obravnavanega območja.

 

Goriška regija je terensko izjemno zahtevna. Ravninskega dela je malo, nahaja se predvsem v Vipavski dolini. Doline, vzdolž katerih imajo povezave lahko zmernejše naklone, so ozke in pogosto mestoma neprehodne. Med dolinami so planote, na katerih je kolesarjenje privlačno, vendar je potrebno premagati višinske razlike vzpona nanje. Posamezna območja so gorska in neprimerna za povprečnega kolesarja. Zaradi tako zahtevnega terena je iskanje variant pogosto brezplodno delo, saj je že ena alternativa problem. Mestoma pa se kljub temu odpre večje število možnosti.

 

Variante so bile zajete na podlagi analiz obstoječih podatkov ter ogleda terena. Kjer je bilo možno predvideti več variant, smo analizirali vse, jih na delavnici predstavili občinam ter izbrali eno končno varianto. Ob samem predlogu prostorske umestitve povezav pa rezultat obsega tudi predlog vrste kolesarske povezave, potreben način gradnje iz vidika upravnega postopka in oceno investicije izvedbe povezave.