Prometni načrt za širše mestno območje Nove Gorice

Ime projekta: Sodelovanje pri predstavitvi in obravnavi prometnega načrta širšega mestnega območja Nove Gorice

Leto izdelave projekta: 2015 – 2016

Lokacija: Nova Gorica

Naročnik: Mestna občina Nova Gorica

Vodja projekta: Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh.

Projektna skupina: Robert Rijavec, univ.dipl.inž.grad., Nataša Rijavec, univ.dipl.inž.grad., Helena Jerman, univ.dipl.ekol., Tosja Vidmar, univ.dipl.geogr., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.

 

 

Prometni načrt je dokument, ki obravnava obstoječe prometne javne površine na širšem mestnem območju Nove Gorice. Gre za evidentiranje problemov na obstoječih omrežjih vseh vrst prometa ter niz ukrepov za izboljšanje stanja, upoštevajoč predlagano urbanistično tipizacijo cest.

 

Določanje urbanističnih tipov cest

Predlog glede na urbano funkcijo cest določa štiri tipe mestnih cest; obvoznico, mestne arterije, pomembne mestne ceste in dovozne ceste. Posamezni tipi so glede na prometno obremenjenost in vlogo v prostoru razdeljeni še na podtipe. Za vse ceste so glede na tip/podtip določeni uporabniki, dovoljene hitrosti,  tipski prečni profil, urejanje parkiranja, vodenje javnega potniškega prometa, vodenja tovornega prometa, določeni so načini umirjanja prometa, protihrupni ukrepi in načini priključevanja na ceste.

 

Analiza pešačenja in predlogi ukrepov s področja pešačenja

Opravljena je bila analiza obstoječih pešpoti, peš con, evidentirani so bili pločniki, prehodi in podhodi za pešce, površine, kjer je prisotnih več oblik prometa in taktilne površine. Evidentirana je bila neprehodnost karejev in konfliktnih točk na peš površinah in na poteh do šole.

Ukrepi na področju pešačenja so bili predlagani predvsem na nevarnih odsekih in na območju konfliktnih točk. Predlagane so bile gradnje pločnikov, urejanje prometne signalizacije in druge opreme, omejevanje hitrosti, ponekod pa tudi celostne urbanistične ureditve skupnega prometnega prostora.

Posebno področje obravnave zajema taktilne površine za slepe in slabovidne. Evidentirane so potrebne ureditve.

 

Analiza kolesarjenja in predlogi ukrepov s področja kolesarjenja

Analizirane so bile vse kolesarske poti, steze, pasovi za kolesarje in povezave, kjer se meša peš in drugi promet. Evidentirane so bile problemske točke na poteh vodenja kolesarskega prometa in predlagane izboljšave, na primer ukrepi za gradnjo in opremljanje s prometno signalizacijo in drugo opremo ter celostne urbanistične ureditve z ustreznim vodenjem kolesarskega prometa.

 

Analiza in predlogi ukrepov s področja javnega potniškega prometa

Opravljena je bila analiza stanja infrastrukture in poteka javnega potniškega prometa. Predlagani so bili ukrepi za učinkovito vodenje javnega potniškega prometa.

 

Analiza vodenja motornega prometa

Ugotavljala se je  preobremenjenost cest, problematika vodenja prometa, evidentirale so se ovire na cestah zaradi parkiranja.  Opravljena je bila analiza problematike prevoznosti in preglednosti ter osvetljenost križišč, ulic in prehodov za pešce. Izdelana je bila analiza dovoljenih hitrosti na cestah in ulicah ter analiza enosmernih ulic. Evidentirana so bila krožišča in predlogi za umestitev novih. Za vse ceste je bil izdelan predlog dovoljenih hitrosti. Predlagane so bile tudi nove enosmerne povezave.

Iz vidika reševanja problematike preobremenjenih cest so možni številni ukrepi. Vsi ukrepi so zahtevni in dolgoročni. Nekateri med njimi so trajnostni (zmanjšujejo število motornih vozil na prometnicah), drugi pa rešujejo obstoječo problematiko brez vpliva na vzrok. Za urejanje problematike preglednosti in prevoznosti se predvideva ureditev ustreznih uličnih profilov.

K problemu osvetljenosti ulic, križišč in prehodov za pešce je potrebno pristopiti prednostno, saj je le ta povod za prometne nesreče, v katere so vključeni predvsem šibkejši uporabniki prometa, to so pešci in kolesarji.

 

Analiza vodenja tovornega prometa

Opravljena je bila analiza vodenja tovornega prometa. Evidentirani so bili pomembnejši izvozi iz cest, generatorji tovornega prometa in problemske točke na poti vodenja prometa. Predlagane so bile nove smeri in ukrepi za nemoteno in učinkovito vodenje tovornega prometa, podvozi, preusmeritve, preureditve križišč, omejitve hitrosti, ureditve uličnih profilov, urbanistične ureditve celote in gradnje.

 

Analiza in urejanje mirujočega prometa

Opravljena je bila analiza parkirnih mest glede na lastništvo (občinske, KS, javno dobro), omejitve parkiranja in plačljivost parkirnih mest. Evidentirana so bila tudi privatna plačljiva parkirišča, večje prostorske rezerve za obiskovalce, parkirišča za taksi in problemske točke. 

Med predlogi za izboljšave so predvidena območja P+R in navezujoče linije JPP, ukinitev nekaterih obstoječih parkirišč in uvedba časovno omejenih območij parkiranja, tudi plačljivih.