OPN Trbovlje

Ime projekta: Občinski prostorski načrt (OPN) občine Trbovlje

Leto izdelave projekta: 2015

Lokacija: Občina Trbovlje

Naročnik: Občina Trbovlje

Vodja projekta: Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh.

Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Andrej Podjed, gr.teh., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh.

  

 

Občina Trbovlje leži v vzhodnem delu osrednje Slovenije. Meji na sosednje občine: na zahodu na Zagorje ob Savi in Litija, na jugu na Radeče, na vzhodu na Hrastnik ter na severu na Prebold in Tabor. Po površini obsega 57,8 km2 in je po podatkih Statističnega urada v prvi polovici leta 2015 živelo 16.490. Najgosteje je naseljeno mesto Trbovlje (1.397,7 preb/km²), v katerem prebiva približno 86 % vsega prebivalstva občine. Število prebivalcev v občini pada že od leta 1996, upad pa je nadpovprečen glede na slovensko in regijsko povprečje. Število prebivalcev se v zadnjih letih (2011–2014) zmanjšuje predvsem v mestu, na podeželju pa se je število prebivalcev v nekaterih naseljih celo povečalo.

 

Centralno naselje in občinsko središče so Trbovlje, ki zaradi utesnjenosti zajemajo skoraj celoten dolinski del ter se širijo predvsem na vzhodno pobočje na nekdanje rudniško območje. Naselje Dobovec je lokalno središče, ki ima tudi svoje gravitacijsko zaledje, kakor tudi naselji Čeče in Gabrsko, ki predstavljata zaledje mesta Trbovlje, ter se razvijata kot samostojni naselji s centralnimi dejavnostmi in s prostorskimi možnostmi za urbani razvoj.

Problem v občini predstavlja velika razpršenost poselitve na severnem in južnem delu občine in s tem povezana slabša opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo na podeželskem območju občine.

 

Gospodarstvo občine sloni na rudarstvu, oskrbi z elektriko in gradbenim materialom.

 

V občini je na področju odvajanja odpadnih voda stanje precej dobro urejeno, saj ima večji del mesta vzpostavljeno kanalizacijo, ki se ustrezno obnavlja ter se odvaja na CČN Trbovlje. Preostala redkeje naseljena predvsem podeželska območja občine nimajo ustrezno urejenega kanalizacijskega sistema, kar bo treba urediti z manjšimi čistilnimi napravami za posamezna naselja.

 

Prometno omrežje na območju občine je ustrezno urejeno, z izjemo ceste skozi mesto Trbovlje, ki zaradi specifičnosti terena prevzema tudi tranzitni promet.

 

Prioritete uresničevanja ciljev:

 • zmanjšanje onesnaženosti zraka,
 • zagotovitev oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
 • krepitev vloge Trbovelj kot vodilnega mesta v regiji,
 • povečanje števila delovnih mest predvsem v terciarnem in kvartarnem sektorju,
 • ohranitev in razvoj energetike,
 • izgradnja novih cestnih povezav,
 • urbana prenova mesta z energetsko sanacijo stavb,
 • prostorska in ekološka sanacija degradiranih površin, s ciljem vzpostavitve in razvoja novih dejavnosti, ki bodo omogočila generiranje novih poslovnih priložnosti v občini in regiji,
 • vzpostavitev novih gospodarskih in industrijskih con za ustrezno prostorsko razmestitev obrtnih, proizvodnih in storitvenih dejavnosti,
 • izboljšati prepoznavnost podeželja in ohranjanje prebivalstva na podeželju,
 • izboljšanje dostopnosti in infrastrukturne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij,
 • mobilnosti in trajnostna prometna politika,
 • varovanje kulturne dediščine in spodbujati njeno ohranjanje, še posebej stavbno in tehniško dediščino, ki priča o rudarski preteklosti kraja,
 • vzpostavitev kakovostnega turističnega območja južnega dela občine Krajinski park Kum ter na severu Krajinski park Mrzlica, ki morajo upoštevati in zagotavljati ohranjanje lastnosti zavarovanih območij in naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti na opredeljenih ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000,
 • spodbujanje sonaravnega kmetovanja in razvoja dopolnilnih dejavnosti na podeželju.