OPN Moravče

Ime projekta: Izdelava osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Moravče

Leto izdelave projekta: 2015

Lokacija: Občina Moravče

Naročnik: Občina Moravče

Vodja projekta: Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh.

Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Manca Jug, univ.dipl.inž.arh., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh., Gvido Modrijan, univ.dipl.inž.grad., Nina Zenkovič, univ.dipl.inž.rač. in inf., Iztok Perpar, gr.teh., Andrej Podjed, gr.teh., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Tosja Vidmar, univ.dipl.geogr.

 

  

Občina Moravče leži v geografski makroregiji alpski svet, znotraj te pa v mezoregiji Posavsko hribovje. Njen osrednji del predstavlja Moravška dolina z občinskim centrom Moravče. Položaj občine je ugoden, ker se nahaja v središču Slovenije, z relativno majhno oddaljenostjo od državne prestolnice.

 

Občina Moravče v današnji obliki je nastala z uveljavitvijo reforme lokalne samouprave v letu 1994, ko se je takratna občina Domžale razdelila na štiri občine: Domžale, Mengeš, Lukovica in Moravče. Današnja občina Moravče danes obsega 62,6 km2 in meji na občine Domžale, Lukovico, Zagorje ob Savi, Litijo in Dol pri Ljubljani.

 

Prebivalci živijo v 49 naseljih oziroma v petih krajevnih skupnostih (Vrhpolje, Velika vas, Dešen, Moravče in Peče). Največje naselje po številu prebivalcev so Moravče, kar predstavlja 18 % vseh prebivalcev občine. Za občino je značilno, da prevladujejo majhna naselja. Gostota prebivalstva je nižja od slovenskega povprečja in znaša 77,7 preb/km2.

 

Naselje Moravče je občinsko središče kar se odraža v pokritosti z omrežjem družbene javne infrastrukture. V Moravčah je osnovna šola, vrtec, lokalna zdravstvena postaja in lekarna, trgovine s prehrano in druge trgovine, cvetličarna, frizerstvo, banka, pošta, krajevna knjižnica, gostišča s prehrano, slaščičarna, župnijski urad, sedež občinske uprave in sedež krajevne skupnosti, gasilska zveza, sedež kmetijsko gozdarske zbornice, bencinska črpalka.

 

Prebivalci občine Moravče morajo koristiti funkcije izven območja matične občine predvsem na področju izobraževanja (razen osnovnošolskega), sekundarnega zdravstva, institucionalnega varstva, oskrbe (razen osnovne). Podobna situacija je na področju kulture in športa, saj so objekti vezani zopet na občinsko središče, športna infrastruktura pa pretežno na površine in objekte ob šolah.

 

Najbolj izstopajoča nekmetijska dejavnost v občini Moravče je izkoriščanje mineralnih surovin, predvsem zalog kremenovega peska. Tako je najpomembnejši gospodarski subjekt v občini družba Termit d.d..

 

Položaj občine je glede na prometno lego ugoden. Osnovna prometna žila občine in obenem naselbinska os poteka po moravško-laški sinklinali, ki povezuje Moravče z Ljubljano in Zagorjem. Za občino so značilne zlasti dnevne migracije zaradi izobraževanja in zaposlitve iz občine proti Domžalam in Ljubljani. Ostala naselja znotraj občine so povezana z mrežo občinskih cest.

 

Omrežje naselij

Naselje Moravče se razvija kot lokalno središče s funkcijo občinskega središča. Glede na geografsko lego in opremljenost s centralnimi funkcijami ima vse možnosti za krepitev njegove vloge v omrežju naselij ter možnosti, da postane pomembno zaposlitveno in gospodarsko središče v občini in tudi širše. Hkrati se naselje krepi tudi kot kulturno-turistično-rekreacijski center.

 

Naselji Vrhpolje pri Moravčah in Peče, ki prevzemata funkcijo naselij z elementi lokalnega središča za svoje gravitacijsko območje, se razvijata kot samostojni naselji z ohranjanjem prepoznavnosti naselja, z ustreznim opremljanjem s centralnimi dejavnostmi in s prostorskimi možnostmi za urbani razvoj.

 

V ostalih naseljih prevladujejo stanovanjske funkcije, ki se v podeželskem delu občine dopolnjujejo s kmetijskimi in obrtnimi dejavnostmi