OP odvajanja in čiščenja kom. odpadne vode

Ime projekta: Izdelava operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za območje občine Moravče

Leto izdelave projekta: 2014

Lokacija: Moravče

Naročnik: Občina Moravče

Vodja projekta: Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.

Projektna skupina: Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh., Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Darko Drašler, Aeiforia s.p.

 

Velik delež obremenjevanja okolja v Sloveniji predstavlja onesnaževanje površinskih vodotokov in podtalnice s komunalnimi odpadnimi vodami. Vstop Slovenije v EU in uveljavitev njenega pravnega reda zahtevata ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za celo državo.

Tako je Vlada RS oktobra 2010 sprejela novelacijo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda sodi med obvezne gospodarske javne službe, ki jih je na lokalnem nivoju dolžna zagotavljati občina. Ta mora pri izgradnji sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda upoštevati državna izhodišča in kriterije iz državnega Operativnega programa, tako glede stopnje opremljenosti naselij, kot tudi višine potrebnih finančnih sredstev.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa poselitvena območja, za katere je treba v določenih rokih zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi. Prav tako se z operativnim programom predvidi način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Moravče obsega celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2010 do 2017.