Natečaj za poslovilni objekt na pokopališču Moravče

Ime projekta: Priprava in izvedba vabljenega arhitekturnega natečaja za poslovilni objekt na pokopališču Moravče

Leto izdelave projekta: 2015

Lokacija: Moravče

Naročnik: Občina Moravče

Vodja projekta: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Projektna skupina: Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Sergija Vode Bežan, dipl.ekon., Iztok Perpar, gr.teh.

 

 

Občina Moravče je v sodelovanju s podjetjem Locus kot izdelovalcem natečajnega gradiva izvedla ”Občinski vabljeni idejni natečaj” za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za poslovilni objekt na pokopališču v Moravčah.

 

Namen natečaja je bil pridobiti strokovno, funkcionalno in oblikovno najprimernejšo rešitev za poslovilni objekt na pokopališču Moravče ter izdelovalca projektne dokumentacije za objekt. Predmet razpisanega natečaja je bila rekonstrukcija in dograditev oziroma novogradnja poslovilnega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami. Predvideti je bilo treba tudi okvirno 20 dodatnih parkirnih mest ter povezavo do poslovilnega objekta.

 

S sklepom o imenovanju natečajne komisije z dne 25.9.2015 je bila imenovana ocenjevalna komisija v sestavi Zoran Vitorovič, univ. dipl. inž. arh., Andrej Girandon, univ. dipl. inž. arh., Leon Kobetič, univ. dipl. inž. grad., Miloš Ekar, prof. um. zgodovine in sociologije, Martin Rebolj, župan Občine Moravče. Vlogo poročevalke natečaja je opravljala Nuša Britovšek, univ. dipl. inž. kraj. arh. in skrbnice Sergija Vode Bežan, dipl. ekon.

 

Do zahtevanega roka je bilo oddanih vseh 5 natečajnih elaboratov, petih vabljenih avtorjev. Vse prispele rešitve upoštevajo zahteve podane v natečajnem gradivu. Idejne rešitve so kakovostno obdelane, vsebinsko in programsko ustrezne, utemeljene z bolj ali manj poglobljenim razmislekom o prostoru v katerega je predviden objekt vpet. Rešitve se razlikujejo že na konceptualnem nivoju, v smislu pojavnosti objekta, odnosa med objektom in okolico, dojemanja prostora in funkcioniranja pokopališča kot celote, v času pogrebne slovesnosti in ko le te ni. Posledično so tudi predlagani objekti raznoliki.

 

Ocenjevalna komisija se je sestala na šestih sejah. 13. novembra je soglasno sprejela odločitev o zmagovalcu natečaja, in sicer se je odločila, da je zmagovalec natečaja avtorska skupina z oddanim elaboratom številka 73589, ki jo sestavljajo Maruša Zorec, univ. dipl. inž. arh., Maša Živec univ. dipl. inž. arh., sodelavca Mark Koritnik univ. dipl. inž. arh. In Ana Golmajer abs. arh. Ocenjevalna komisija je dne 16. novembra 2015 uskladila in sprejela zaključno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o natečajnih elaboratih in o nagrajenem natečajnem elaboratu.

 

Rešitev izhaja iz umeščenosti in pojavnosti starega dela pokopališča ter spoštljivega odnosa do kulturne in naravne krajine. Negira trenutno močno poudarjeno osnost novega dela pokopališča in obstoječega objekta in izhaja iz predpostavke, da je glede na stari del pokopališča polkrožna zasnova novega dela pokopališča ter osna zasnova obstoječega objekta napačna, saj prekinja povezavo med starim in novim delom in da polkrožna zasnova ter os obstoječega objekta konkurira prvotni osi pokopališča, ki je vzporedna s terenom. Po mnenju komisije rešitev vzpostavlja kakovosten odnos novih posegov do značilnosti in kvalitet obstoječega prostora, poudarja pri ostalih elaboratih spregledan stari del pokopališča in uspešno izkorišča kakovostne poglede. Pogrebna slovesnost in pot slovesa je prostorsko premišljena in ima pomembno simbolično vrednost. Zasnova se pohvalno ukvarja tudi s funkcioniranjem pokopališča in objekta pred obredom, ob manjšem in ob večjem obredu.

 

Predlagana rešitev v celoti izpolnjuje zahtevano programsko zasnovo in potrebe uporabnikov. Objekt ima zaradi dvokapne strehe prvine tradicionalne arhitekture, je lahkoten in ne pretirano vpadljiv. Transparentnost pogledov proti naravi, naselju, odprte vedute z nizkim profilom nadstreška v obliki nizkega v profila, ki lebdi nad poslovilno ploščadjo oblikujejo transcendenten občutek prehoda na dejanski, kakor tudi na simbolni ravni. Subtilno je zasnovano tudi oblikovanje zunanjih površin, ki z enostavnimi in jasnimi intervencijami poveže stari in novi del pokopališča ter omogoča ustrezna dostopa pogrebnemu sprevodu.

 

Zasnova objekta s tradicionalno zasnovano dvokapno streho, ob predpostavki kakovostne izvedbe in uporabi ustreznih materialov, zagotavlja ustrezno zaščito objekta pred vremenskimi vplivi in s tem življenjsko dobo brez pretiranih vzdrževalnih del ter brez potrebe po pogostih ciklih investicijskega vzdrževanja. Kljub morda na prvi pogled višjim investicijskim stroškom je predlagana rešitev v luči uporabne življenjske dobe precej racionalna.