Okoljske presoje

Načrtovanje v prostoru prinaša s seboj veliko odgovornost glede okoljskih posledic. V procesu prostorskega načrtovanja je celovita presoja vplivov na okolje ena izmed učinkovitih metod prepoznavanja ključnih prostorskih konfliktov. S celovito okoljsko presojo kot vzporednim procesom prostorskemu načrtovanju  prepoznamo vplive načrtovanih ureditev na okolje ter na podlagi ugotovitev usmerjamo prostorsko načrtovanje k zmanjšanju okoljskih vplivov na sprejemljiv minimum. Predlagamo omilitvene ukrepe v obliki izvedljivih rešitev ter jih uskladimo v procesu načrtovanja kot tudi preko formalno predpisanih postopkov.

 

Naše delo obsega izdelavo strokovnih podlag s področja presoje vplivov na okolje, izdelavo okoljskih poročil ter vodenje postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).