Analiza sosesk v občini Domžale

Ime projekta: Analiza večstanovanjskih sosesk v občini Domžale

Leto izdelave projekta: 2016

Lokacija: Domžale

Naročnik: Občina Domžale

Vodja projekta: Nuša Britovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Projektna skupina: Urša Železnik, univ. dipl. inž. geod., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., Andrej Podjed, gr.teh., Iztok Perpar, gr.teh.

 

 

Naloga poda realen vpogled v obstoječe stanje večstanovanjskih sosesk skozi prizmo numeričnih in opisnih urbanističnih kazalnikov, ki so aktualni za občino Domžale oziroma osrednjo Slovenijo. Z njihovo pomočjo vrednoti obstoječe soseske ter ocenjuje načrtovane. Na osnovi naloge je mogoče oblikovati predloge ter priporočila za urbanistično urejanje bodočih večstanovanjskih sosesk.

 

Namen projekta je primerjava stanja vseh obstoječih večstanovanjskih sosesk v občini Domžale ter projekcija kazalnikov na soseske, ki so v fazi načrtovanja. Ocena stanja obstoječih sosesk in sosesk, ki so v fazi načrtovanja je pridobljena s pomočjo izbranih opisnih in numeričnih urbanističnih kazalnikov.

 

S primerjavo med soseskami ter priporočenimi vrednostmi iz strokovnega gradiva se pridobi natančno razumevanje prednosti in slabosti urbanističnih ureditev obravnavanih sosesk. Poglobljena obravnava ter izračun vrednosti pa služi nadaljnjemu načrtovanju večstanovanjskih območij.

 

Rezultat naloge je opisna in numerična ocena posamezne soseske. Rezultati so uporabni za določanje usmeritev in projektnih nalog za usklajevanje bodočih posegov v prostor. Gradnje večstanovanjskih sosesk so namreč med najbolj obsežnimi in družbeno težko sprejemljivimi posegi v prostor, ki jih je treba strokovno uskladiti z investitorji in javnostjo.