Analiza ranljivosti – perspektivnost kmetij

Ime projekta: Analiza ranljivosti za razvoj dejavnosti v prostoru za območje občine Brežice

Leto izdelave projekta: 2005-2007

Lokacija: Občina Brežice

Naročnik: Občina Brežice

Vodja projekta: Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Projektna skupina: Jelko Valenčak, univ.dipl.inž.arh., Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad., Nataša Mrak, prof. geogr. in zgod., Jasmina Puškar, dipl.inž.graf.teh.

 

 

Poleg naravnih danost je za kmetijsko proizvodnjo in s tem nadaljnjo rabo kmetijskih zemljišč ključni kriterij lastništvo in perspektivnost kmetijskih gospodarstev. Njihov obstanek je odvisen tudi od kmetijskih zemljišč, njihove rabe ter primernosti z vidika naravnih danosti zemljišč posameznega kmetijskega gospodarstva.

 

Zaradi pomembnosti kriterija so bila v nalogi prikazana kmetijska gospodarstva in njim pripadajoča kmetijska zemljišča. Glede na rabo in velikost njihovih kmetijskih zemljišč so se kmetijska gospodarstva razdelila glede na njihovo gospodarsko stanje in potencial.

 

Lokacija različno gospodarsko perspektivnih gospodarstev se je nato preverjala glede na pridobljene rezultate v analizah ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti različnih kmetijskih dejavnosti in glede na ranljivost posameznih sestavin okolja (biosfere, hidrosfere, geosfere, naravnih virov ter bivanjskih kakovosti).

 

Tako so bili rezultati ustreznosti prostora z vidika naravnih danosti nadgrajeni z ekonomskimi vidiki razvoja kmetijske dejavnosti v občini.